School in kerk

Gisterenavond is een delegatie vanuit Doornenburg afgereisd naar Bemmel om in te spreken in de raadvergadering waar het onderwerp van de plaatsing van IKC De Doornick in de Sint Martinuskerk op de agenda stond. Wim Tuit (Stichting Leefbaar Doornenburg), Martijn Claassen (Werkgroep) en Remie Aleven (Stichting tot behoud van de Martinuskerk) hebben alle drie in een vlammend betoog gepleit vóór deze optie. Zij benadrukten dat plaatsing van de school in de kerk meer oplevert dan “de som de delen”. 

Doorgang van dit plan, waarover het college van B&W inmiddels een positief advies aan de raad heeft afgegeven, levert de volgende drie winstpunten op voor het dorp: 

  1. Een nieuwe, aan alle eisen voldoende school voor Doornenburg;
  2. Het behoud van de Martinuskerk 
  3. Een inbreidingslocatie midden in het dorp waarmee ruimte wordt gemaakt voor de zo noodzakelijke woningbouw. 

Wim heeft in zijn betoog de Raad uitgelegd dat de uitvoering van dit plan een positieve impuls geeft aan de uitwerking van meerdere speerpunten uit het Dorpsontwikkelingsplan en het DOP 2.0. en Martijn heeft de Raad uitgelegd dat 1+1 =3 

En nee dat is niet de manier waarop de kinderen op De Doornick leren rekenen maar wel de wijze waarop dit voorstel van het College een meerwaarde oplevert voor het dorp. 

Remie heeft namens het dorp alle raadsleden een stuk metselgereedschap aangeboden als uitdaging om mee te bouwen aan de toekomst. 

De reacties van de Raad waren overwegend positief. 
Dorpsgenoot Jasper Klaassen (LBL) wees zijn collega’s in de Raad erop dat met het nieuwe plan de leerlingen meer ruimte op het schoolplein krijgen dan de wettelijk norm en dat, ten opzicht van de nieuwbouw op de oude locatie, het aantal vierkante meters per leerling in de school veel groter is. Een ruimere school dus met meer mogelijkheden. 

Was er dan helemaal geen kritische noot? 
Jawel, dorpsgenoot Rik Huting sprak de raad op eigen titel toe dat hij als ouder bezorgd was of met dit plan niet te veel aandacht wordt gegeven aan de neveneffecten van het plan (behoud van de kerk, woningbouw, versterken positie OntmoetingsCentrum, etc.) in relatie tot het belang van de kinderen die een nieuwe school nodig hebben. Hij vroeg o.a. aandacht voor een verdere uitwerking van het plan zodat alle factoren zorgvuldig konden worden afgewogen.

Voor wie de hele vergadering wil terugkijken: https://bit.ly/3IrHIDl

Op de politieke avond op 21 maart zal het onderwerp opnieuw worden besproken en zal er een besluit worden genomen over de toekomt van de school en de kerk. 

Platform Doornenburg en Werkgroep Dorpsontwikkelplan Doornenburg gaan samen verder als Werkgroep Doornenburg

Op dinsdag 14 feb j.l. is na een periode van intensief overleg tussen het Platform Doornenburg, Gemeente Lingewaard en Stichting Leefbaar Doornenburg besloten om het Platform en de Werkgroep Dorpsontwikkelplan Doornenburg samen te voegen tot Werkgroep Doornenburg.

Door het samenvoegen van deze organisaties zijn we in staat om nog daadkrachtiger de belangen van de Doornenburgse gemeenschap te behartigen.

Het samengaan sluit ook aan bij de veranderende maatschappelijke ontwikkeling waar overheid en burgers met elkaar intensief gaan samenwerking in de vorm van burger- en overheidsparticipatie.

De Werkgroep Doornenburg, zal 16 maart a.s. van start gaan en alle werkzaamheden en functies van het Platform Doornenburg en acties die voortvloeien uit het Doornenburg Ontwikkelplan (DOP) gaan uitvoeren.

De Werkgroep Doornenburg:

  • Wil een actieve ondernemende club zijn waar bewoners van Doornenburg terecht kunnen met vragen, verlangens, problemen en klachten die betrekking hebben op de leefbaarheid van ons dorp.
  • Stelt zich ten doel de speerpunten uit het DOP te realiseren.
  • Zal bestaan uit een aantal themagroepen die worden ondersteund door 3 procesbegeleiders waaronder de dorpscontactpersonen.
  • Gaat de contacten onderhouden met de Gemeente Lingewaard, met de andere Platforms in de gemeente en met de wijkagent
  • Zal nauw samenwerken met Stichting Leefbaar Doornenburg.

 

Tussen 14 februari en 16 maart wordt gewerkt aan een verdere uitwerking van de organisatie. Het is voor iedereen die geïnteresseerd is en een bijdrage kan leveren bij een van thema’s mogelijk om aan te sluiten.

 

Contactpersonen van de Werkgroep Doornenburg zijn de dorpscontactpersonen:

Eveline Claassen en Geert Claassen.

Secretaris van de Werkgroep is Caroline Landsheer

 

Namens de Werkgroep Doornenburg in oprichting:

Louis Steeman