Ontstaan van het plan

Presentatie Dorpsontwikkelingsplan Doornenburg

Op 9 november is de feestelijke presentatie van het Dorpsontwikkelingsplan van Doornenburg! Het plan, waaraan een grote groep vrijwilligers bijna 1,5 jaar hebben gewerkt, wordt dan aangeboden aan opdrachtgever St. Leefbaar Doornenburg en het College van Burgemeester en wethouders van Lingewaard.
Iedereen is uitgenodigd om de presentatie mee te maken.

Locatie: Ontmoetingscentrum Doornenburg
Tijd: 19:30 uur

2016-10-25-flyer-eindpresentatie
2016-10-25-flyer-eindpresentatie-2

Bericht 13  23 september 2016

Vorige week dinsdagavond kwam – na het zomerreces – de werkgroep Dorpsontwikkelings-plan weer bijeen in een dampend Ontmoetingscentrum.

Opgepropt in de overvolle zaal van het pandje zaten thematrekkers, begeleiders van het project en bestuursleden van opdrachtgever Stichting Leefbaar Doornenburg gebroederlijk te koekeloeren naar het resultaat van ruim één jaar bloed, zweet en tranen.

En niet zomaar. Want er ligt inmiddels een doorwrocht DOP plan op tafel. Geschreven dóór en vóór inwoners van ons durpke.

Luuk Timmers verzamelde alle inbreng en maakte er één mooi, coherent verhaal van. Met een kop en een staart, met een overzichtelijke indeling in thema’s, met ideeën, plannen, speerpunten en conclusies. EN voorstellen voor de toekomst.
Kortom… het plan werd dinsdag door EINDBAAS Louis Steeman ingebracht in de vergadering, toegelicht en uiteindelijk unaniem GOEDGEKEURD!

img_20160913_202607597-768x432

Na een laatste check gaat het document volgende week naar de drukker, voorzien van prachtfoto’s gemaakt door Richard ‘ABC‘ van Driel om tenslotte op 9 november a.s. aangeboden te worden aan de opdrachtgever EN het College van Burgemeester en wethouders. En daarna aan alle betrokken partijen zoals Rijkswaterstaat, de Provincie, Sociaal Cultureel Werk en allerhande beleidsmakerTs.

Met meteen de indringende mededeling door alle (onderstaande) samenstellers: HOU REKENING met dit PLAN als er ook maar IETS structureel wordt veranderd in Doornenburg! Wordt zéker vervolgd!

bron: dedoornenburger.nl

img_20160913_211934559-768x432

Bericht 12  1 september 2016

Dorpsontwikkelingsplan nadert apotheose!

U heeft er al eerder over kunnen lezen, de ontwikkelingen van het Dorpsontwikkelingsplan (DOP) in Doornenburg. Na zo’n anderhalf jaar kunnen wij, Stichting Leefbaar Doornenburg, u melden dat de werkgroepen heel hard hebben gewerkt aan een mooi plan en dat dit plan zich nu in de afrondende fase bevindt. Alle thema’s zijn beschreven, besproken, nagelezen, aangepast, gecheckt, nogmaals gecheckt en worden nu als één boekwerk gestyled, zowel tekstueel als grafisch.

De thema’s die in het Dorpsontwikkelingsplan worden beschreven zijn ontstaan uit diverse brainstormbijeenkomsten en enquêtes waarbij iedere Doornenburger de kans heeft gekregen om zijn of haar steentje bij te dragen. De werkgroepen hebben bij de uitwerking ondersteuning gekregen van het VKK (Vereniging Kleine Kernen). Het VKK heeft inmiddels diverse dorpen begeleid in het maken van een Dorpsontwikkelingsplan.

Begin november zal het plan door de Stichting in ontvangst worden genomen en tevens worden aangeboden aan het college van Burgemeester en Wethouders.

Dit alles maakt Doornenburg uniek in het feit dat het als eerste kern binnen Lingewaard een dergelijk traject geïnitieerd èn gerealiseerd heeft. De gemeente is enthousiast en stimuleert andere kernen om een soortgelijk plan te maken.

Na de overdracht van het plan aan het college zal het document voor iedereen beschikbaar komen via de website van Stichting Leefbaar Doornenburg.

Echter, het document is alleen een geschreven plan, doch zal deze ook in de praktijk uitgevoerd moeten worden. Bent u enthousiast en wilt u deel uitmaken bij de uitwerking van het plan, neem dan contact op via info@stichtingleefbaardoornenburg.nl.

Bericht 11   27 juni 2016

Het gaat goed met het dorpsontwikkelingsplan! Zoals bekend hebben de 8 werkgroepen ieder hun speerpuntennotitie ingeleverd, zijn er gesprekken geweest met belanghebbende partijen via de klankbordbijeenkomst van enkele weken geleden, en wordt nu het verhaal in vaste vorm gegoten.

Schrijver en verzamelaar van alle rapporten, verslagen, bevindingen en notities is Luuk Timmers, die de enorme taak heeft om van alle woorden één duidelijk, leesbaar geheel te maken. Richard van Driel is in de arm genomen om het plan van visuele fotografische hoogstandjes te voorzien en voor het drukwerk.

Kortom… de DOP werkgroep heeft even rust tot 13 september. Want dan wordt de eerste versie van het definitieve Dorpsontwikkelingsplan besproken en nog eens kritisch bekeken. En na het schaven en schuren gaat het plan vervolgens naar de drukker.

Woensdag 9 november staat er een date gepland met het college van Burgemeester, wethouders en de gemeenteraad om het Doornenburgse plan te presenteren en daar officieel te deponeren.

Medieval_writing_desk

Bericht 10   25 mei 2016

Dinsdagavond kraakte het Ontmoetingscentrum Doornenburg bijna uit haar voegen toen de langverwachte KLANKBORDBIJEENKOMST werd georganiseerd door Stichting Leefbaar Doornenburg.

In het traject om te komen tot een Dorpsontwikkelingsplan (DOP) werden de eerder geformuleerde speerpunten besproken met allerlei belanghebbende partijen zoals gemeente, welzijnswerk, platform, sportverenigingen, scholen en bedrijven.

Aan de hand van prikkelende stellingen discussieerden de 50 aanwezigen in verschillende zalen van het gebouw over de verbeterpunten van ons durpke en hoe daaraan steun gegeven kon worden.

klankbord1

In wisselende groepjes werden verschillende thema’s behandeld. Na de pauze werd de oogst van de avond kort samengevat door de verschillende themavoorzitters. Zo werd voor de groep ‘Wonen in Doornenburg’ duidelijk dat de gemeente woningbouw in Doornenburg van harte ondersteunt maar vaak tegen grenzen (zoals Provincie) aanloopt. De uitgenodigde afgevaardigde van de provincie had echter afgezegd.

Glasvezel in het buitengebied lijkt ook een stap dichterbij te zijn gekomen door inzet van een alternatieve partij. Verder lijkt het behoud van een school in het dorp prioriteit van de gemeente te zijn, en was het achterstallig onderhoud van de gymzaal een eye-opener bij verschillende vertegenwoordigers van de gemeente en politiek.

klankbord3

Op 7 juni a.s. worden de uitkomsten geevalueerd door de DOP werkgroep en gekeken of er nog verder overleg met partijen als provincie, Kamer van Koophandel of RTB KAN nodig is.

Op 13 september wordt het definitieve Dorpsontwikkelingsplan vastgesteld. Presentatie en uitreiking aan het college van burgemeester en wethouders vindt plaats op 9 november 2016.

klankbord2

Bericht 9    19 mei 2016

Dinsdag 24 mei is de klankbordbijeenkomst in het Ontmoetingscentrum, deze begint om

19:30 u. inloop vanaf 19:00 u.

Agenda

19:30 u.                                            Welkom

19:45 u.                                            Uitleg klankbordproces

19:45 u. – 20:15 u.                           1 ste sessie

20:20 u. – 20:45 u.                           2de sessie

20:45 u. – 21:05 u.                           Pauze

21:15 u. – 21:30 u.                           Terugkoppeling

Agenda vervolg,

7 juni                 Evaluatie  klankbordbijeenkomst

13 september   Dorpswerkgroep

9 november       Presentatie Dorpsontwikkelplan

Het is voor deze avond belangrijk om per thema een voorzitter(gespreksleider) en notulist te hebben, de discussies worden gevoerd op basis van de gedefinieerde stellingen.

In de pauze bereiden de  notulisten de terugkoppeling voor, aandachtspunten zijn

  • Meest verrassende oordelen
  • Nieuwe ideeën
  • Juiste richting en draagvlak
  • Is de visie realistisch

Bericht 8     1 mei 2016

Inmiddels zijn er een aantal bijeenkomsten geweest waarin de speerpuntennotitie goed is doorgenomen en doorgesproken.

De definitieve notitie is inmiddels opgesteld en de uitnodigingen naar de stakeholders gaan de deur uit. Donderdag 24 mei wordt de notitie aan de stakeholders gepresenteerd en in groepjes doorgenomen om meningen te peilen en ideeën op te doen.

DSC_0473

Bericht 7    27-03-2016

Planning, data en deadlines:

5 april 2016: Review speerpuntennotitie per thema; rondmailen naar DOP werkgroepleden

12 april 2016: Commentaar op speerpuntennotitie aanleveren per mail

17 april 2016: Stellingen voor stakeholdersvergadering mailen naar O team

19 april 2016: 19.30u: Bijeenkomst alle werkgroepleden

24 mei 2016: 19.30u: Stakeholders vergadering met alle werkgroepleden

DOP-overleg-21-03-2016-001

Bericht 6     21-03-2016

Staan alle neuzen nog in dezelfde richting?

Vandaag kwamen de themahoofden van het DorpsOntwikkelingsPlan bijeen voor een korte update. Na een rondgang langs alle thematrekkers blijkt dat vrijwel alle groepen op schema liggen.

De themagroepen zijn goed op dreef met het beschrijven van de zorgpunten en pareltjes van Doornenburg. Ze hebben bijna allemaal hun verhaal klaar voor de speerpuntennotitie. Het format waarin het gegoten moet worden is aangeleverd door Klaas en Fred (DKK). Luuk Timmers zal uiteindelijk de verhalen tot één notitie schrijven.

De planning is nu als volgt: uiterlijk 5 april sturen alle thematrekkers hun bijdrage rond aan de overige leden die daar nog op kunnen reageren tot 12 april. Dan worden de speerpuntennotities definitief.

DOP-overleg-21-03-2016-006

Op 19 april  volgt de bijeenkomst van alle werkgroep leden en wordt de stakeholders vergadering voorbereid. Ook moeten dan een aantal prikkelende stellingen per themagroep bedacht zijn aan de hand waarvan men gaat discussiëren tijdens de stakeholders vergadering op 24 mei a.s. De uitnodigingen naar de stakeholders moeten dan de deur uit.

Het wordt een warm voorjaar!

DOP-overleg-21-03-2016-005

Bericht 5    20-02-2016

Speerpuntennotitie DOP in laatste fase

De stichting Leefbaar Doornenburg heeft naar aanleiding van een drukbezochte startbijeenkomst van 19 november 2015 haar speerpuntennotitie Dorpsontwikkelingsplan grotendeels klaar.

Naar aanleiding van de startbijeenkomst is de werkgroep Dorpsontwikkelingsplan Doornenburg – onderdeel van de stichting – voortvarend te werk gegaan. De enthousiaste respons vanuit alle geledingen van de Doornenburgse gemeenschap heeft de werkgroep gesterkt in haar opvattingen hoe belangrijk en noodzakelijk het plan is geworden.
Inmiddels is de inventarisatie van de sterke en minder sterke punten van Doornenburg klaar. Verdeeld over een 8-tal thema’s zijn door de verschillende werkgroepen de afgelopen maanden alle op- en aanmerkingen verzameld, gebundeld en verwerkt tot één plan. Binnen ieder thema is een prioritering gesteld van de verschillende doelen.

Het plan wordt vervolgens in maart als speerpuntennotitie opgeleverd en door alle betrokkenen doorgesproken en geëvalueerd. De notitie dient dan als basis om gesprekken te voeren met de zgn. ‘stakeholders’: instellingen, organisaties en bedrijven die betrokken zijn of betrokken worden om de plannen ten uitvoer te kunnen brengen. Daarbij kan gedacht worden aan gemeente, provincie, Staatsbosbeheer etc.

Uiteindelijk wordt alles geformuleerd in het definitieve Dorpsontwikkelingsplan Doornenburg en aangeboden als visiedocument aan de gemeente Lingewaard. De gemeente heeft zich al eerder geconformeerd aan de uiteindelijke conclusies en voorstellen en zal het plan als gemeentelijk beleidsplan ten opzichte van Doornenburg hanteren.

dop werkgroep

Bericht 4    26-10-2015

Een rondgang door Doornenburg levert voer voor DOP

De Stichting Leefbaar Doornenburg heeft in oktober het definitieve startsein gegeven voor de uitvoering van het Dorpsontwikkelingsplan (DOP). Het DOP is een beleidsplan ontwikkeld door de bewoners van Doornenburg waarin zij aangeven hoe hun dorp er over vijf tot tien jaar uit zou moeten zien. Daarvoor is een aantal werkgroepen samengesteld dat aan de slag gaat met thema’s als sport, milieu en recreatie, wonen, zorg en welzijn, cultuur, verkeer, onderwijs en bedrijven.

Onlangs zijn de leden van de werkgroepen de fiets opgegaan en hebben een bezichtiging gemaakt door Doornenburg. Tijdens deze rondgang konden zij aangeven wat zij de “pareltjes” van het dorp vonden, maar ook waar er “pijnpunten” waren, oftewel waar men zich aan irriteerde. Pijnpunten waren veelal te vinden in verkeersonveilige situaties (slecht onderhouden trottoirs) en bij onduidelijke verkeer remmende maatregelen zoals de wegversmalling in de Duisterestraat. Ook het parkeerprobleem in een aantal straten werd opgemerkt. Daarnaast blijft de toeristische informatievoorziening in gebreke. Ook wordt een evenementenaanduiding gemist. Doornenburg heeft vele historische bezienswaardigheden en kent een rijk verenigingsleven met vele activiteiten. Voor de bezoekers van het dorp zijn deze te onzichtbaar.

Op donderdag 19 november is een startbijeenkomst in het Ontmoetingscentrum waarbij alle inwoners kunnen meepraten over de resultaten van deze rondgang. Daarnaast kunnen zij nog zaken aanvullen. Voor meer informatie: www.dedoornenburger.nl

DOP fietstocht

Bericht 3    16-10-2015

Start uitvoering Dorpsontwikkelingsplan Doornenburg

Stichting Leefbaar Doornenburg heeft afgelopen week het definitieve startsein gegeven voor de uitvoering van het Dorpsontwikkelingsplan (DOP). Het DOP is een beleidsplan ontwikkeld door de bewoners van Doornenburg waarin zij aangeven hoe hun dorp er over 5-10 jaar uit zou moeten zien. Daarvoor zijn een aantal werkgroepen samengesteld die ieder een thema uit gaan werken. Thema’s als sport, milieu en recreatie, wonen, zorg en welzijn, cultuur, verkeer, onderwijs en bedrijven zijn onder een groep van ca. 30 vrijwilligers verdeeld.

Aanspreekpunt voor de DOP commissie zijn de twee dorpscontactpersonen van Doornenburg, die sinds één jaar in functie zijn. De DOP groepen worden bijgestaan door medewerkers van de gemeente Lingewaard en de DKK (Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen) die de groepen zullen gaan begeleiden. Om de meningen en ideeën van de Doornenburgse bevolking te peilen wordt o.m. een dorpsschouw uitgevoerd. Doel hiervan is om visueel knelpunten te signaleren en om toekomstplannen op te zetten.

Op 19 november 2015 volgt een startbijeenkomst in het Ontmoetingscentrum waarbij alle inwoners van Doornenburg worden uitgenodigd om hierin mee te komen denken. Het resultaat hiervan zal uiteindelijk in een Dorpsontwikkelingsplan worden verwoord en rond de zomer van 2016 feestelijk worden aangeboden aan het College van Burgemeester en wethouders.

Geïnteresseerden in de opzet en ontwikkeling van het DOP kunnen zich nog aanmelden via de dorpscontactpersonen Geert Claassen (06 22334276) en Eveline Claassen (06 46595215). Met name jongeren in Doornenburg worden nog gezocht voor hun inbreng bij verschillende themagroepen.

Over de voortgang van het traject wordt regelmatig verslag gedaan via de media als regionale kranten, facebook, www.stichtingleefbaardoornenburg en www.dedoornenburger.nl

Bericht 2    15-10-2015

Afgelopen week werd door de stichting Leefbaar Doornenburghet startsein gegeven voor het DOP: het Dorps Ontwikkelings Plan. Een door alle inwoners van ons prachtdurpke samen te stellen plan om Doornenburg móóier te maken.

Kan natuurlijk niet van vandaag op morgen, maar ze kijken dan naar de situatie over 5-10 jaar.
Onder leiding van Opperhoofd Louis Steeman en de durpscontactpersonen Geert en Eveline zijn 8 themagroepen gevormd die zaken als woningbouw, recreatie, sport, milieu, kunst en cultuur, ondernemers enzovoorts tot taakgebied nemen.

IMG_20151006_212858620

En… het moet gezegd: er is héél veel animo voor! Zo’n 30 tot 40 durpelingen zitten inmiddels al in de themagroepen! En er mogen er nog méér bij!

Op 19 november a.s. wordt vervolgens een grote startbijeenkomst georganiseerd waarbij IEDEREEN in Doornenburg wordt uitgenodigd. Om te komen méédenken en brainstormen over hoe ons durpke nóg mooier kan worden! Positiviteit ten top!

IMG_20151006_212826722


Vanaf nu zullen de lezers van dit vrolijke webhoekje over de plannen regelmatig worden geinformeerd, want ook deDoornenburger.nl wordt bij dit spektakel ingezet. Hou ons dus ien de goate, want wi-j zien ons er ééntje!

Opgeven voor een themagroep kan ook: via Geert Claassen (06 22334276)  of Eveline Claassen (06 46595215).

(bron: De Doornenburger)

**********************************************************************************************************************

Bericht 1

Als eerste dorpskern binnen de gemeente Lingewaard is Stichting Leefbaar Doornenburg in samenwerking met de VKK (Vereniging Kleine Kernen) bezig om een dorpsontwikkelingsplan op te stellen. De VKK heeft veel ervaring opgedaan met het maken van dorpsontwikkelingsplannen binnen Gelderland.

Het doel van het maken van een dorpsontwikkelingsplan is het niveau van de leefbaarheid van dorp en omgeving te behouden of te verbeteren. Aandachtsgebieden van een dorpsontwikkelingsplan zijn divers; van zorg en welzijn tot bijvoorbeeld wonen, toerisme, recreatie alsmede de eigen identiteit.

Als dorp mag je niet van de gemeente verwachten, dat zij zich met allerlei details aangaande het leven in de gemeenschap bezighoudt of aanvoelen hoe inwoners de ideale toekomst van Doornenburg voor zich zien. In het dorpsontwikkelingsplan worden de gewenste ontwikkelingen voor de komende tien tot vijftien jaar beschreven. Dat is een periode die te overzien is, maar waarin ook ruimte is voor nieuwe regels en beleidsplannen. Dat betekent dat bij het ontwikkelen van de visie alle bewoners de kans krijgen om mee te denken over de toekomst van Doornenburg.

Stichting Leefbaar Doornenburg heeft inmiddels een voorzitter aangesteld die de werkgroep zal gaan leiden en de VKK heeft twee projectbegeleiders toegewezen. Ook vanuit de gemeente zijn er twee personen nauw betrokken bij dit project.

Doelstelling is om voor de zomervakantie een werkgroep te hebben samengesteld. Het maken van het dorpsontwikkelingsplan zal ongeveer een jaar in beslag nemen. “Wij dagen u uit om met ons mee te denken! Schroom dan niet om ons te benaderen.”